91691649
خانه فرهنگ دال

دوره های A1.1
زبان آموز گرامی،

*یک روز قبل از شروع دوره با کلیه زبان آموزان تماس گرفته خواهد شد.
*در صورت عدم تماس از طرف موسسه، پیش از مراجعه به موسسه، حتما از صحت تاریخ شروع دوره خود مطمئن شوید.